https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

http://la92yi.kidsphp.com

http://fppfnj.jzytour.com

http://eqlbnk.devdesco.com

http://scevef.herb6.com

http://z2etez.lnnpc.com

http://pczq1a.xghuodai.com

http://9sqoy2.bstar71.com

http://ai2do2.nasuyu.com

http://gsq9wy.hblipin.com

http://lyvhr4.phbil.com

当前位置: 深圳新闻网首页>行业资讯频道>旅游>今日头条>

到香港科学园有直通巴士啦 起点为福田保税区

到香港科学园有直通巴士啦 起点为福田保税区

分享
人工智能朗读:

新的跨境直通巴士,起点为福田保税区市花路长富金茂大厦深港协同创新中心,终点为香港科学园,经皇岗口岸出入境,全程约为33公里,除去通关,路上行车时间预计40分钟。

奇迹mu私服发布网 着力抓住民生改善的“牛鼻子”,扎实开展以免费健康体检、双语教育、多渠道促进就业创业等为重点的惠民工程,努力在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上取得新进展,不断满足全区各族人民日益增长的美好生活需要。

9月27日,福田保税区至香港科学园直通巴开通仪式在福田保税区举行。深圳市委常委、常务副市长刘庆生出席了当天的开通仪式。

搭乘直通巴士的第一批乘客。

据了解,新的跨境直通巴士,起点为福田保税区市花路长富金茂大厦深港协同创新中心,终点为香港科学园,经皇岗口岸出入境,全程约为33公里,除去通关,路上行车时间预计40分钟。开通后,每天上午10:00从福田保税区长富金茂大厦发车至香港科学园海滨广场;下午5:30从香港科学园海滨广场发车至福田保税区长富金茂大厦。

直通巴将可使用人民币或港币购票,人民币45元或港币50元。人民币购票乘客需关注“深港荣利”微信公众号,进入“香港科学园直通巴”购票,站务员车上验票;港币购票乘客需关注“粤港巴士”微信公众号,进入“香港科学园直通巴”购票,站务员车上验票。

据介绍,香港科学园是一个世界级科技及研发基地,有600多家科技创新企业进驻,其中包含约72%的香港本地公司和约28%的海外公司;而福田保税区也致力于发展高科技工业及现代物流业,深港协同创新中心也坐落于此。直通巴的开通,将大大节约商务人士因往返福田保税区和香港科学园转乘地铁、公交花费的时间,同时也将提供舒适、便捷、高效的服务,为促进两地科技人才交流提供便利。(记者肖晗马小晗)


[责任编辑:郑媛]
信息科学技术楼 许家庄村委会 罗台 北火扇 沙古堆
东郊街道 铁山垄镒 广西区 西吉 红土梁镇
早点加盟排行榜 美味早餐加盟 娘家早点车怎么加盟 美味早点加盟 早点加盟商
亿家乐早餐加盟 早点加盟品牌 放心早点加盟 早餐类加盟 新尚早餐加盟
早点餐饮加盟 北京早点小吃培训加盟 自助早餐加盟 美味早点加盟 卖早点加盟
春光早点加盟 河北早餐加盟 早餐店 加盟 灯饰加盟 酸奶加盟