https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/nt90to/

http://0nubd6.zsck.org.cn

http://ail0fs.phbil.com

http://zyfygz.trhsrsrth.com

http://nht1tg.7dips.com

http://ow05xk.ycjtzn.com

http://nfyztk.gbvh.com.cn

http://h1zhzr.jandatours.com

http://x1lj5h.blogbub.com

http://jhzf6i.synhorn.com

http://ro0z5m.jewelpixie.com

 
唐山 时政 县区
原创 综合 社会
头条 帮一点
专 题 通讯员
新闻 国内
国际 环渤海
财经
旅游
数字报
小记者
  内容推荐:
您当前的位置: 环渤海新闻网>唐山>社会新闻 正文

5岁男童跌落深井 民警涉险深入井中成功施救

  http://www.huanbohainews.com.cn.pank4j.com   2018-10-24 8:25 来源:环渤海新闻网  
新开合击传奇网站 MUMOON只为释放纯正的北欧生活美学而来,活动当天,来自世界各地的中外美学大师共同见证中国首家MUMOON北欧生活美学馆的华彩启幕,MUMOON新一季家居灯饰单品也全面登陆美学馆,向中国呈现最纯正的北欧风,将世界生活美学在东方盛绽。

5岁男童跌落深井

民警涉险深入井中成功施救

  环渤海新闻网消息 (记者 魏伟) 9月24日,迁安市夏官营镇南白庄村一名男童落入自家院子里的一口水井中,夏官营派出所民警火速赶至现场,涉险深入井中,成功将男童救出。

  当天9时50分许,白庄村的一名5岁男童落入自家院内水井中,井深30多米,水深不详,情况万分危急。接到报警后,夏官营派出所民警争分夺秒赶到现场。经初步了解,男童落井时,奶奶听到他的呼喊后赶紧向邻居求救,邻居把一只竹筐系上绳子顺到井下,同时拨打了报警电话。

  水井周围已经站满了赶来帮忙的村民,但井下情况不明,加之井口过于狭窄,村民不敢贸然施救。民警向井中喊话却听不到孩子的回应,孩子生命危在旦夕。副所长胡海洋说:“不能再等了,赶紧帮我绑上绳子,我要下井救人。”年近五旬的胡海洋不顾井深缺氧、救援设备简单以及水深无法估测等潜在危险,利用自身瘦小的优势,毅然下井救援。同时,杨英伟负责井上指挥,出警队员合理利用派出所内救生设备,协助救援。

  时间一分一秒过去,胡海洋艰难通往井下,终于看到了落井男童。男童双手扒着竹筐,肩部以下位置泡在水中。胡海洋加紧下降,同时安抚孩子情绪。终于,胡海洋从水中将孩子抱起,把另外一根绳索绑在孩子身上,并嘱咐孩子抱紧他。待一切稳妥后,胡海洋向井上人员发出信号,井上人员通力合作,牵引绳索。到达井口,胡海洋用尽全力先把孩子托举出来,整个过程历时8分钟。当孩子被抱出井口的那一刻,周围响起雷鸣般的掌声,而此时胡海洋已筋疲力尽,浑身多处擦伤。

  孩子被送往医院检查,所幸没有受伤。而胡海洋却在救援过程中被绳索勒伤肋骨,导致右侧第九根肋骨骨折。他说,只要孩子平安无恙,自己受点伤也值得。

稿源: 唐山晚报 编辑: 吕泽萱
.
相关新闻:
男童玩耍磕到牙 未及时治疗牙神经坏死   18-03-29
俩辅警车流夹缝中救助3岁男童   18-03-23
误将磁力球当糖果 一男童险吞食入腹   17-12-26
男童喉咙卡住异物情况紧急 玉田交警紧急护送就医   17-05-04
唐山:玉田交警急送受伤男童就医   17-04-14
图片
 
综合新闻>>
·唐山:10月份10场招聘会等你来
·“智慧海事”推动港航经济发展
·南湖闭园梳妆 “十一”惊艳亮相(组图)
·“十一”游南 湖舒适又便捷
·璀璨灯光秀将点亮南湖之夜
·国庆假期小型客车免费通行
·10月12日至14日 唐山将举办第三届体博会
·唐山市民政局核查社会救助政策落实情况
·农工党医疗专家赴海港经济开发区义诊
·农工党丰润支部组织开展“爱牙日”主题活动
社会>>
·青少年读写连续用眼不宜超40分钟
·《英烈保护法》亮剑网络“恶搞”
·王杜鹃:带领“国产盾构”走出国门
·【进博会手绘系列二】关于博览会 你不知道的那些事
·【中国梦·践行者】中国首部小提琴协奏曲《梁祝》首演者:《梁祝》让小提琴"说"了中国话
·中秋假日期间 全国接待国内游客9790万人次
·华南西南等地将有强对流天气 部分地区有短时强降水
·中秋假期接待国内游客9790万人次
·厂家指导价1499元,加价近千元仍“一瓶难求”——谁又在“炒”茅台?
·高铁西九龙站口岸开通首日 出入境旅客逾7.5万人次
 
热点新闻
·教孩子做月饼 体验传统文化(图)
·唐山市民即日起用银联云支付可享受1分钱乘公交(图)
·唐山首届农民丰收节暨花乡果巷秋季采摘徒步大会启动
·中秋、国庆佳节将至 唐山各商场、超市购销两旺(图)
·唐山在全省率先迈入“公交移动支付新时代”
·唐山:路北项目建设势头强劲今年已签约项目53个合同
·唐山市食药监局集中约谈4家网络订餐平台负责人
·张秀新当选唐山市路南区人民政府区长
·唐山召开政法系统扫黑除恶专项斗争业务培训会(图)
·唐山邮政首届“农民丰收节”正式启动
 
唐山通:唐山生活资讯门户

饭店 酒家 | 休闲 娱乐

图书 音像 | 美容 健身

烟酒 花店 | 婚庆 礼仪 汽车 养护 |装饰 装修
网站介绍广告业务联系我们版权声明法律顾问设为首页加入收藏投稿邮箱
唐山市政府新闻办主管 唐山劳动日报社主办 技术支持:北方网
环渤海新闻网版权所有 未经允许 请勿复制或镜像
互联网新闻信息服务许可证13120170003号 冀ICP备08105870号-1
 
机场路 漓江桥 布围村 凇肇路 横口乡
徐广国 居家厍 余杭塘河路学院路口 密山县 北塘河路
粗粮早餐加盟 早餐肠粉加盟 首钢早餐加盟 雄州早餐怎么加盟 全国连锁加盟
黑龙江早餐加盟 早餐免费加盟 早点餐饮加盟 大华早点怎么加盟 特色小吃早点加盟
早餐粥车 早餐店加盟 养生早餐加盟 早餐加盟开店 特许加盟
安徽早餐加盟 早餐系列 早点快餐加盟 爱心早餐加盟 早点加盟小吃