https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

http://hzn65n.0731ysh.cn

http://m2v1df.czyinjian.com

http://aja5an.kmzgkj.cn

http://jbozmu.xzmtwk.com

http://e7sx5l.ryujry.com

http://0dfhzh.taskuler.com

http://rfxzwe.cg724.com

http://jgdcac.sdgtcs.com

http://xzrbtb.szmxwk.com

http://a0irvd.yyesl.com

旅游中国>滚动新闻>

山东286个景区免费开放 66个4A景区降价明显

发布时间:2018-10-24 08:29:11 丨 来源:人民网 丨 作者:聂俊穹 丨 责任编辑:路遥


1.76补丁   基于生活常识,选座服务在消费领域早已不是什么新鲜事物。

27日,山东省政府新闻办公室召开新闻发布会。记者从会上获悉,截至目前,山东省实现免费开放的国有景区已达286处。全省10处5A级景区,已有9家推出降价措施,66个国有4A级景区降价明显。

据介绍,目前,山东省共出台降价方案162个,其中9月份新出台并于10月1日前实施的133个,平均降幅为25%,降幅超过20%的78个,超过30%的48个,超过40%的29个,超过50%的20个。初步匡算,仅通过直接降低景区门票价格,就可年减轻群众门票负担约1.2亿元。

另外,山东省物价局还创新推行联票制度,推出22个降价方案,平均降幅37.6%,并实行一票多次多日使用制,为游客提供更多的实惠和便利。其中,济南灵岩寺、五峰山、莲台山、大峰山联票价格由145元降为75元,降幅48%;趵突泉与千佛山、济南动物园、济南植物园联票价格由125元降为70元,降幅44%;临沂雪山彩虹谷、天然谷地下画廊、天上王城、沂蒙山根据地、云水禅联票由338元降为169元,降幅50%;临沂地下大峡谷、地下荧光湖、灵泉山联票价格由254元降为127元,降幅50%。

山东全省共10处5A级景区,已有9家推出降价措施,平均降幅为17.3%。其中,青岛崂山由245元降为180元,烟台蓬莱阁由140元降为120元,潍坊的云门山由80元降为70元,临沂的云蒙景区和龟蒙景区各由80元降为70元。

同时,66个国有4A级景区降价明显。其中,东营黄河口生态旅游区由90元降为60元、孙子文化园由180元降为120元,淄博原山国家森林公园由50元降为35元,济宁微山湖国家湿地公园由60元降为42元,枣庄熊耳山国家地质公园由80元降为60元,烟台望夫礁、仙境源景区都由45元降为35元,平均降幅达22.8%。

山东坚持推进国有景区免费工作,对利用公共资源建设的公益性景区,除文物建筑及遗址类博物馆外,公共博物馆、美术馆、纪念馆、爱国主义教育示范基地等一律实行免费开放;积极推动城市休闲公园免费,在前期大明湖、青州古城等一批高品级景区免费的基础上,今年又相继推出济南的园博园、东营的黄河口湿地博物馆等国有景区免费开放。截至目前,全省实现免费开放的国有景区已达286处。

“在全面推动降低门票价格的同时,我们还制定公布了针对特殊群体的一系列优惠措施,优惠力度大大增加。比如,儿童免票身高从1.2米提高到了1.4米,重度残疾人可免费带一名陪护人员进入景区,高层次人才凭‘山东惠才卡’进入省内3A级以上景区实行免票,老年人、现役军人、军队离退休干部、残疾人全部实行免票优惠,6-18周岁未成年人、全日制本科及以下学历学生实行半票优惠。”山东省物价局党组成员、副局长李东方介绍。

(聂俊穹)

客户端中查看
手机中查看

中国网旅游官方微信

与主编对话
白达乡 辛家安村 槐芽镇 西区大道天宇路口 吉呷乡
新窑乡 花盆村 西铁分局 戈冲苗族乡 双港镇
北京早餐加盟 早点加盟店有哪些l 早点加盟连锁店 特色早点加盟店 早饭加盟
早点加盟店排行榜 杨国福麻辣烫加盟 众望早餐加盟 卖早点加盟 北京早餐车加盟
健康早餐店加盟 春光早餐加盟 清真早点加盟 养生早餐加盟 卖早点加盟
新尚早餐加盟 早餐粥加盟 豆浆早餐加盟 快客加盟 连锁早餐加盟