https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

http://caxadk.91qiumoji.cn

http://qskd1g.molokai50.com

http://yaic6o.oudano.com

http://ks8gja.tni1986.com

http://dbe5y0.jlfcjc.com

http://xu16by.huahuotang.com

http://ex5ywo.blogbub.com

http://ecoma6.ujia88.com

http://q5ehuc.flair5.com

http://zne5or.abiraweb.com

参考消息

第28届搞笑诺贝尔奖颁奖 获奖的各类科学研究引人发笑

2018-10-24 16:25:21 来源:参考消息网 责任编辑:孙之冰
木瓜奇迹私服 为深入了解法律实施情况,了解民意、汇聚民智,现开展固体废物污染环境防治法实施情况问卷调查。

核心提示:人们常说,搞笑诺贝尔奖都是“乍看之下令人发笑,之后发人深省”的研究。

搞笑诺贝尔1
第28届搞笑诺贝尔奖颁奖现场(图片来自路透社)

参考消息网9月14日报道 西媒称,作为科学界最狂野的奖项,第28届搞笑诺贝尔奖医学教育奖颁发给日本医生堀内朗,因其在一份医学报告中描述了如何给自己做结肠镜检查。

据西班牙《国家报》网站9月14日报道,堀内朗在其报告结尾处写道:“根据我们的个人经验,自己给自己做结肠镜检查不仅可能实现,还十分简单和高效。”堀内朗说:“事实上,患者保持坐姿会使结肠镜检查变得出奇容易,这表明在进行不同的内窥镜检查时,对坐姿和仰卧姿进行比较研究是说得通的。”

报道称,在搞笑诺贝尔奖中,科学家本人就是研究对象。这不禁让人联想起2015年的获奖者贾斯廷·施密特,他让蜜蜂叮咬自己身体的各个部位,来确定哪些部位被叮咬后的疼痛感更剧烈。

搞笑诺贝尔2
本届获奖的日本医生堀内朗的漫画(图片来自西班牙《国家报》网站)

搞笑诺贝尔奖颁奖仪式每年都在哈佛大学举行,获奖的大都是引人发笑的科学研究。

来自西班牙巴伦西亚大学的研究人员获得了和平奖,他们的研究课题是“测量驾驶机动车时大喊大叫或骂人的频率、动机和效果”。

研究人员通过研究发现,近四分之一的驾驶员承认他们在驾驶时会大喊大叫或骂人,7%的人经常或几乎总是这样做,66%的人表示他们在驾驶时从不或几乎不这样做,此外,研究人员并没有发现男性和女性之间有明显差别。

报道称,医学奖颁发给两名美国研究员,他们的研究课题是使用过山车来加速肾结石的排出。

两名研究员在佛罗里达州迪士尼世界的过山车游乐场进行多次实验后得出结论,坐在过山车靠后排的位置有助于更快地排出肾结石。

这种想法并非无稽之谈:两名研究员在报告中指出,大量患者表示在乘坐过山车后排出了结石,于是他们决定对此展开研究。人们常说,搞笑诺贝尔奖都是“乍看之下令人发笑,之后发人深省”的研究。

人类学奖颁发给一个国际研究团队,他们在动物园里搜集证据,证实了黑猩猩模仿人类的频率与人类模仿黑猩猩的频率一样,且做得一样出色。

英国研究员詹姆斯·科尔获得了营养学奖,他计算出旧石器时代从人肉食物中摄入的热量远远低于从其他传统肉类中摄入的热量。“这是有可能发生的”,科尔在他的研究报告中写道,吞食同类的意图“可能并非受营养因素驱使”。

报道称,生物学奖颁发给一个由多国研究员组成的团队,他们证明了葡萄酒品鉴专家可以通过气味识别葡萄酒杯中是否有苍蝇存在。

葡萄牙研究人员获得了化学奖,他们通过测量证明,人类的唾液可作为肮脏物体表面的良好清洁剂,在金黄色的表面上效果更佳。

获得文学奖的是一个工业设计专家团队的报告。他们在报告中称,大部分使用复杂产品的人都不阅读使用说明书。(编译/廖思维)

凡注明“来源:参考消息网”的所有作品,未经本网授权,不得转载、摘编或以其他方式使用。

精品推荐

排行榜

  1. 1在华外国人讲述“中国奇迹”:发展节奏令人疯
  2. 2能否对美发起破坏性打击?俄媒猜测中国核力量
  3. 3外媒:美方就中美贸易磋商“漫天要价”
  4. 4新媒:杜特尔特称有意辞职 属意已故前总统马
  5. 5中美相互加征关税进入第二轮 美专家:对中间
  6. 6瑙鲁不认中国外交护照引愤怒 南太岛国峰会凸
  7. 7外媒评述:中方果断回击美第二轮加征关税
  8. 8外媒:中美经贸谈判未破争端僵局 遏制与反遏
  9. 9美科技巨头为阻下一轮对华关税多方奔走 怕的
  10. 10日媒:美挑起对华贸易战 摧毁了这个链条……
兰花新村 矿坑乡 祝家村 南口 巴林左旗
礼河村 盐场街道 江苏武进区寨桥镇 轩辕店 鸿发市场
品牌早点加盟 陕西早点加盟 早点快餐加盟 油条早餐加盟 上海早点加盟
北京早餐加盟 早餐类加盟 河南早餐加盟 早餐培训加盟 北京早餐加盟
范征早餐加盟 早餐馅饼加盟 北京早点 特色早点加盟店排行榜 雄州早餐加盟电话
早点加盟车 早餐店加盟 早餐加盟哪家好 北京早点小吃培训加盟 早餐加盟好项目